Toespraak van de Korpschef

Uw nieuwe politiezone is wettelijk in werking getreden op 1 januari 2002. Het vroegere korps van de gemeentepolitie en de rijkswachtbrigade zijn gefusioneerd. Zo is het lokale politiekorps ontstaan, het niveau dat het dichtste bij de burger staat in het nieuwe politielandschap.

 Uw lokale politie is steeds luisterbereid en steeds tot uw dienst. U kunt 24 uur per dag en elke dag van het jaar bij ons terecht.

Met de hulp van al mijn medewerkers hoop ik een verantwoordelijke politie tot uw beschikking te kunnen stellen, die bestaat uit mannen en vrouwen die bijzonder gehecht zijn aan:
- integriteit en onpartijdigheid;
- het naleven van de individuele rechten en vrijheden van elke burger;
- het streven naar transparantie en het rekenschap afleggen van hun daden.

Als fundamentele speler binnen de functie van de geïntegreerde veiligheid heeft de lokale politie van Waterloo zich tot belangrijkste taak gesteld om, onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde overheden, een openbare dienst te verlenen die bijdraagt tot de levenskwaliteit in de wijken. Daarbij besteden wij vooral aandacht aan:
- het beheersen van de criminaliteit en de bestrijding ervan;
- het bevorderen van de openbare rust en gezondheid;
- het beheer van de mobiliteit.

De politie van Waterloo wil dit tot stand brengen in de geest van een buurtpolitie, die onder meer steunt op de volgende principes:
- het toepassen van een territoriumorganisatie, die onder meer steunt op het werk van de buurtpolitie en een genuanceerde polyvalentie;
- een anticiperende aanpak (proactief optreden) en een preventieve aanpak (in de breedste betekenis);
- een integrale en geïntegreerde aanpak, als een partner van de burgers, de overheden en de betrokken verenigingen en instellingen;
- de wil om de burger centraal te plaatsen en telkens aangepaste oplossingen te zoeken;
- specifieke aandacht voor de criminele feiten die het leven in de wijken aantasten.

De Korpschef,
Jean-Pierre HENIN
Afdelingspolitiecommissaris